الهام مردان مرد

الهام مردان مرد

کارشناسی کتابت و نگارگری از دانشگاه هنر اصفهان/ کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران اسلامی از دانشگاه هنر اصفهان/ فعالیت در زمینه تاریخ پوشاک ایران و طراحی لباس


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

مانتو مدرن بر اساس فرم های پوشاک قاجار

مانتو مدرن بر اساس فرم های پوشاک قاجار

مانتو مدرن بر اساس فرم های پوشاک قاجار