راضیه احمدی

راضیه احمدی

★★★ ڪـــــاش روزگار را خیاط ها مینوشتند؛
روزهای خوبش را بلند میدوختند؛
دلتنگی هایش را درز میگرفتند؛
رویش را خنده دوزی میڪردند؛
بغض هایش را تو میگذاشتند و همه جایش را دور دوز میڪردند؛
ڪه یڪ عمر بپوشند و آخ هم نگویند؛
تمامش را یڪ رو، آنقدر تمیز و با دقت میدوختند،
که بر تن بنشیند و همیشہ دلخواه باشد…..
ڪسی ڪه با دستانش ڪار میڪند، ڪارگر است،
ڪسی ڪه با دستان و مغزش ڪار میڪند، صنعتگر است،
ڪسی ڪه با دستان ، مغــز و قلبش ڪار میڪند:
“هنـــــــــــــــــــــــــــــرمند” است.★★★


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

لباس محلی و اقوام

لباس محلی و اقوام

لباس محلی و اقوام