زهرا باقری

زهرا باقری

زهرا باقری
دانشجوی رشته طراحی دوخت ( کاردانی)
دانشکده فنی دختران کرمانشاه


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

لباس فارسی

لباس فارسی

لباس فارسی
طراحی لباس کوردی به سبک هندی

طراحی لباس کوردی به سبک هندی

طراحی لباس کوردی به سبک هندی
لباس سقزی

لباس سقزی

لباس سقزی