فاطمه صفاریان

فاطمه صفاریان

دوختهای سنتی ایران، بافت سنتی ایران
هنرهای دستی و ملی


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

دوخت لباس سنتی و ملی

دوخت لباس سنتی و ملی

دوخت لباس سنتی و ملی
دوخت های سنتی ایران

دوخت های سنتی ایران

دوخت های سنتی ایران
بافت دستی

بافت دستی

بافت دستی
دوخت لباس اقوام ایرانی (بلوچ)

دوخت لباس اقوام ایرانی (بلوچ)

دوخت لباس اقوام ایرانی (بلوچ)