فاطمه پورهادی

فاطمه پورهادی

فاطمه پورهادی
دانشجوی دوره کارشناسی رشته تکنولوژی و طراحی دوخت
دانشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

پته

پته

پته
سرمه دوزی

سرمه دوزی

سرمه دوزی
ممقان دوزی

ممقان دوزی

ممقان دوزی
پیکسل جواهر دوزی

پیکسل جواهر دوزی

پیکسل جواهر دوزی