مریم رونده جو

مریم رونده جو

عضو انجمن طراحان لباس خوزستان
طراح برگزیده دهمین جشنواره بین المللی فجر در بخش لباس اجتماع
نفر سوم دهمین جشنواره فجر در بخش کفش
نفراول جشنواره بانوی سرزمین من در بخش لباس اجتماع
نفر دوم جشنواره استانی لباس اقوام خوزستان


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

کاشان

کاشان

کاشان
طرح کاشان

طرح کاشان

طرح کاشان
کوچ

کوچ

کوچ
طرح بی مریم بختیاری

طرح بی مریم بختیاری

طرح بی مریم بختیاری