مریم سبزیخانی

مریم سبزیخانی

مدرک فنی وحرفه ای را در رشته خیاطی وگلدوزی با چرخ را از مجتمع فنی وحرفه ای در سال 1377دریافت کردم از سال 1380 مشغول به همکاری با تولیدی ها هستم وهمچنین شخصی دوزی دارم وبه متد مولر وترک ومتریک تسلط دارم.


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

سبک مدرن

سبک مدرن

سبک مدرن