ملیکا آریانسب

ملیکا آریانسب

دبیر انجمن طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا س
سردبیر نشریه ی علمی- دانشجویی طراحی پارچه و لباس سندس دانشگاه الزهرا س
رتبه دوم رویداد طراحی پوشاک اجتماع بانوان بهار 1400 با رویکرد ایرانی- اسلامی دان
پشتیبان علمی دانشجویان اتباع خارج رشته طراحی پارچه دانشگاه الزهرا س


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

الملک

الملک

الملک