منتها سعیدی

منتها سعیدی

کسی که با دستانش کار می کند کارگر است
کسی که با دستان ومغزش کار می کند صنعتگر است
کسی که با دستان ومغز و قلبش کار می کند هنرمند است
“من یک هنرمند هستم”


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

طراحی ودوخت بافت دستی

طراحی ودوخت بافت دستی

طراحی ودوخت بافت دستی