مژگان آقاکوچکیان

مژگان آقاکوچکیان

لیسانس صنایع دستی و دانشجوی نقاشی هستم.
طراح مصنوعات چرمی،چوبی_نگارگر


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

گردنبند

گردنبند

گردنبند
سنجاق لباس

سنجاق لباس

سنجاق لباس
کیف دوشی

کیف دوشی

کیف دوشی