کتایون مطلق

کتایون مطلق

دانشجوی رشته صنایع دستی دانشگاه الزهرا و دانشجوی تجربی طراحی لباس


  • ایمیل: **********
  • شماره تماس: **********

ریدیزاین کردن لباس قومی قوچانی

ریدیزاین کردن لباس قومی قوچانی

ریدیزاین کردن لباس قومی قوچانی
الگوبرداری از لباس قومی لرهای بختیاری

الگوبرداری از لباس قومی لرهای بختیاری

الگوبرداری از لباس قومی لرهای بختیاری