اسامی برگزیدگان سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی

اسامی برگزیدگان سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی

اسامی برگزیدگان سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی

فرشته ایمانی / برگزیده بخش هنرهای پوشیدنی شامل صنایع دستی مرتبط با مد و لباس
سعیده رزازپور/ برگزیده بخش هنرهای پوشیدنی شامل صنایع دستی مرتبط با مد و لباس
مهدیه احمدبکی/ شایسته تقدیر بخش هنرهای پوشیدنی شامل صنایع دستی مرتبط با مد و لباس

زهرا حاجیعلی/ برگزیده بخش لباس بانوان با استفاده از دست بافته‌ها و رودوزی‌های سنتی کشور
فاطمه منتظری/ شایسته تقدیر بخش لباس بانوان با استفاده از دست بافته‌ها و رودوزی‌های سنتی کشور

آتنا محمودی/ برگزیده بخش لباس‌های بانوان با تمرکز بر لباس‌های قومی
شهناز کورائی/ شایسته تقدیر بخش لباس‌های بانوان با تمرکز بر لباس‌های قومی
مریم رونده جو/ شایسته تقدیر بخش لباس‌های بانوان با تمرکز بر لباس‌های قومی